Oostelijke Vechtplassen

Oostelijke Vechtplassen is de naam van een Natura 2000-gebied.
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden (biotopen), maar draagt ook bij aan bescherming van soorten (en hun habitats).

Het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen is opgenomen in het Europese systeem Natura 2000 als gebied nr 95, in de categorie Meren en moerassen. Het is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en als Habitatrichtlijngebied.
Het natuurgebied beslaat 6.988 ha en bestaat uit een reeks van laagveenmoerassen, polders en plassen gelegen ten oosten van de rivier de Utrechtse Vecht waar het gebied naar is vernoemd. Het centrale deel van dit gebied is een watersportgebied dat bekendstaat onder de naam Loosdrechtse plassen.
Het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen ligt in twee provincies:

  • Noord-Holland: in de gemeenten Hilversum, Weesp en Wijdemeren
  • Utrecht: in de gemeenten Stichtse Vecht en De Bilt.-

-

Oostelijke Vechtplassen is the name of a Natura 2000 area.
Natura 2000 is a European network of protected natural areas of the Member States of the European Union. This network is the cornerstone of EU policy for the conservation and restoration of biodiversity. Natura 2000 is not only intended to protect areas (biotopes), but also contributes to the protection of species (and their habitats).

The Natura 2000 site Oostelijke Vechtplassen is included in the European system Natura 2000 as area no. 95, in the category Lakes and marshes. It is designated as the Birds Directive area and as a Habitat Directive area. The nature reserve covers 6,988 ha and consists of a series of low moor peat bogs, polders and ponds located to the east of the Vecht river where the area is named after. The central part of this area is a water sports area known as the Loosdrechse Plassen.

The Natura 2000 site Oostelijke Vechtplassen is located in two provinces:

  • North Holland: in the municipalities of Hilversum, Weesp and Wijdemeren
  • Utrecht: in the municipalities Stichtse Vecht and De Bilt.